POLITYKA PRYWATNOŚCI STOWARZYSZENIA "DLA POLSKI - RUCH ADAMA ANDRUSZKIEWICZA"

 1. Administratorem danych osobowych członków i sympatyków Stowarzyszenia jest STOWARZYSZENIE "DLA POLSKI - RUCH ADAMA ANDRUSZKIEWICZA" z siedzibą przy UL. WACŁAWA POPŁAWSKIEGO 3, 30-818 Kraków, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000738863, Regon 38071844400000, NIP 6793171595.

 2. Podanie danych w deklaracji członka lub sympatyka ma charakter dobrowolny, przy czym, jest niezbędne do realizacji celów i zadań statutowych Stowarzyszenia

 3. Stowarzyszenie przetwarza dane osobowe swoich członków i sympatyków wyłącznie w celu realizacji celów i zadań statutowych Stowarzyszenia.

 4. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane członkom organów statutowych STOWARZYSZENIE "DLA POLSKI - RUCH ADAMA ANDRUSZKIEWICZA i organom okręgowym prowadzącym działania na obszarze obejmującym podane w deklaracji członkowskiej miejsce zamieszkania;

 5. Dane osobowe członków Stowarzyszenia są pozyskiwane wyłącznie bezpośrednio na podstawie deklaracji członkowskiej, wypełnionej na stronie internetowej dlapolski.org

 6. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do bezpłatnego:
  - dostępu do danych,
  - sprostowania nieprawidłowych i uzupełnienia niekompletnych danych,
  - żądania usunięcia danych,
  - żądania ograniczenia przetwarzania,
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  - usunięcia danych osobowych,co może nastąpić na skutek cofnięcia zgody, w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na  podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  W celu realizacji tych praw należy skontaktować się mailowo: